Brev från Det Kgl. Samferdseldepartement angående kystruten

Samtalsämne som inte passar in i någon annan kategori? Här pratar vi om allt från hamnar till fritidsbåtar.
Post Reply
User avatar
Risberg
Posts: 332
Joined: 10 Feb 2022 19:41

Brev från Det Kgl. Samferdseldepartement angående kystruten

Post by Risberg »

Kystruten Bergen - Kirkenes - prisforskjeller og manglende avganger

Det vises til din henvendelse i e-post 22. mars d.å.

Samferdselsdepartementet videresendte deretter din e-post til Havila Kystruten Operations AS samt Hurtigruten Coastal AS.

1) Prisforskjeller

Havila Kystruten Operations AS opplyser at selskapet opererer med to priskategorier for distansereisende. Den billettprisen du viser til på 394 kr på strekningen Harstad - Svolvær er en forhåndsbetalt billett, som ikke kan endres og avbestilles. Alternativt kan man kjøpe en billett med mer fleksibilitet, som er noe dyrere.

Hurtigruten Coastal AS opplyser – etter din henvendelse om en billettpris på 1 058 kr på samme strekning – at det er foretatt en gjennomgang av hele selskapets billettprissystem, sett i forhold til maksimaltakstregulativet. Denne viser at billettprisene både på den oppgitte strekningen og på enkelte andre strekninger har ligget over nivået fastsatt i maksimaltakstregulativet. Ifølge selskapet gjelder dette kun for reiser under ett døgn og skyldes at enkelte av disse billettprisene har vært fastsatt ut ifra varighet og ikke distanse. Selskapet har derfor gjennomført en justering av prisingsmodellen, for å unngå å komme i konflikt med maksimaltakstregulativet.

Samferdselsdepartementets svar på din henvendelse nedenfor er basert på de gjeldende kontrakter med de to leverandørene for perioden 2021-2030, som er forpliktet til å tilby helårlige og daglige seilinger hele året med i alt 11 skip.

Leverandørene er forpliktet til å tilby persontransport for passasjerer som reiser lokalt og regionalt (distansereisende) på strekningen Bergen – Kirkenes med mellomsteder. Leverandørene er samtidig forpliktet til å tilby billettpriser for distansereisende som ligger under de gjeldende maksimalpriser for samme passasjerkategori. På strekningen Tromsø – Kirkenes skal skipene i tillegg tilby godstransport. De øvrige tilbudene ombord på skipene er kommersielle tjenester.

Begge leverandørene har stor grad av fleksibilitet til å fastsette sine egne separate billettpriser, forutsatt at billettprisene ikke overskrider nivået fastsatt i maksimaltakstregulativet. Sistnevnte er fastsatt i kontraktene for å holde billettprisene for distansereisende på et lavere nivå gjennom statlig kjøp av tjenesten. Strekningsvise billettpriser, som er priset høyere enn maksimaltakstregulativet, er derfor ikke forenlig med disse kontraktene.

På strekningen Harstad – Svolvær, viser det gjeldende maksimaltakstregulativet, sist oppdatert pr.1.5.2021, en maksimalpris på 606 kr. Det er derfor korrekt at den billettprisen du har opplyst om har ligget over billettprisen oppgitt i maksimaltakstregulativet. Etter at Hurtigruten Coastal AS deretter opplyser at de berørte billettprisene er nedjustert, legger vi til grunn at selskapets billettpriser er forenlig med maksimaltakstregulativet.
Departementet vil samtidig minne Hurtigruten Coastal AS om å sørge for å ha systemer for å sikre at billettprisene heretter er forenlig med maksimaltakstregulativet.

2) Manglende avganger

Departementet er opptatt av å sikre et langsiktig kystrutetilbud i tråd med kontraktens formål. Dette tilsier 11 skip i drift på ruten. Samtidig har det vært, og er fortsatt, uvanlige tider: Vi har gjennom to år hatt en pandemi og nå opplever vi krig i Europa. Mer konkret er årsaken til at 11 skip ikke betjener ruten pr. dags dato, at Havila Kystruten Operations AS sine fire skip har blitt forsinket fra verftet i Tyrkia, blant annet som følge av pandemien. I tillegg har sanksjoner mot Russland ført til at det skipet som startet seilingene i desember 2021 ikke kan seile inntil videre. Ett nytt skip ble satt i drift 10. mai i år, mens de to siste skipene etter planen starter seilinger i 3. og 4. kvartal 2022.

Nevnte forhold gjør at det per i dag ikke er mulig å oppfylle målet om daglige seilinger hele året. Departementet har tett dialog med Havila Kystruten Operations AS og vurderer fortløpende behovet for tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet for kystruten Bergen – Kirkenes.

Vi vil med dette samtidig takke for din henvendelse.
Post Reply